අපගේ Altrenogest GMP සහතිකය සම්මත

2018/05 / 16-2018 / 05/ 17 , ෙෂේජියෑං මහ නගර සත්ව පාලන කාර්යාංශය විභාගය අපගේ පහසුකම් අපගේ altrenogest API, සහ altrenogest මුඛ විසඳුමක් නිෂ්පාදන පේලි විය. 2 දින තුළ විභාග කිරීමෙන් පසු, ෙෂේජියෑං මහ නගර සත්ව පාලන කාර්යාංශය අපගේ altrenogest API සහ altrenogest මුඛ විසඳුමක් පිළිගත් GMP සහතිකය සමත්ව ඇති බවට ප්රකාශ කරයි.
1K7A26661


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-13-2018
WhatsApp Online Chat !